Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Zewnętrzne z 2011 roku

 


Kontrola problemowa Archiwum Państwowego w Opolu

Kontrola w dniu 27 i 28 października 2011 r. 
 
Zakres kontroli:
Kontrola Archiwum Zakładowego Przez Archiwum Państwowe w Opolu dotycząca  stanu uporządkowania dokumentacji
 
Ustalenia:
Kontrolujący wydał zalecenia pokontrolne dotyczące uzupełnienia odpowiednich oznaczeń oraz regularnego przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego.
O sposobie wykonania zaleceń   Archiwum Państwowe w Opolu zostało powiadomione.
 

Kontrola planowa Opolskiego Inspektora Transportu Drogowego w ramach sprawowanego nadzoru nad Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu

Kontrola w dniu 21 września 2011 r.
 
Zakres kontroli:
Nadzór nad Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu w zakresie prowadzonych spraw.
 
Ustalenia:
Działalność Starostwa Powiatowego w Opolu w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie.
 

Kontrola sposobu realizacji zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki Odry - kontrolujący Najwyższa Izba Kontroli w Opolu.

 
Kontrola w dniach od 13 września do 10 listopada 2011 r.
 
Zakres Kontroli:

Sposób realizacji zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki Odry na terenie Starostwa ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych w latach 2008 – 2011
(I półrocze)

Ustalenia:
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie z nieprawidłowościami działania Starosty Opolskiego w zakresie spraw objętych kontrolą.
Nieprawidłowości dotyczyły braku działań nadanych przepisami Prawo wodne, poprzez realizowanie   obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych na terenie powiatu opolskiego. 
Podjęto działania mające na celu zwiększenie nadzoru nad działalnością spółek wodnych na terenie powiatu opolskiego o czym powiadomiono zgodnie z zaleceniami Najwyższą Izbę Kontroli – Delegaturę w Opolu.
 

Kontrola problemowa na temat wykonywania zadań obronnych w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2010 - kontrolujący Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Kontrola w dniach 16.06.2011 r.

Zakres kontroli:

Ocena wykonywania zadań obronnych w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2010.

Ustalenia:

Działalność Starostwa Powiatowego w Opolu w kontrolowanym zakresie została oceniona w sposób pozytywny zapewniający warunki do wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju oraz w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa.


Kontrola problemowa w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP i w rozporządzeniu  o kwalifikacji wojskowej – kontrolujący Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Kontrola przeprowadzona w dniu 10.05.2011 r.

Zakres kontroli:

Przygotowanie i i przebieg kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.

Ustalenia:

Działalność Starostwa Powiatowego w Opolu w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie.


Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli - Delegatura w Opolu , której przedmiotem były powiązania  budżetu Powiatu Opolskiego z budżetem państwa, w zakresie wybranych dochodów i wydatków  w 2010 r.

Kontrola przeprowadzono w okresie od 12 stycznia 2011 r.  do 21 marca 2011 r. z przerwami w dniach 17 – 24 stycznia 2011  r., 28 stycznia do 4 lutego 2011 r.  oraz 25 lutego i 4 marca 2011 r.

Zakres kontroli:

Powiązania budżetu Powiatu Opolskiego z budżetem państwa, w zakresie wybranych dochodów i wydatków  w 2010 r.

Ustalenia:

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację zadań objętych kontrolą i odstąpiła od formułowania wniosków pokontrolnych.

 

Wersja XML