Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Zewnętrzne z 2010 roku

1. Kontrola problemowa Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Kontrola w okresie od 22.03.2010 r. do 25.03.2010 r. oraz w dniach 7,8,19 i 26.04.2010 r.
 
Zakres kontroli:
Kontrola problemowa zadań prowadzonych przez Starostę Opolskiego, wynikających z ustawy Prawo geodezyjne kartograficzne.
 
Ustalenia:
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ocenia działania Starosty Opolskiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku - pozytywnie z uchybieniami tj. przyjmowania do zasobu operatów z prac geodezyjnych wykonanych niezgodnie z przepisami instrukcji technicznej, występowanie w bazie danych części opisowej operatu ewidencyjnego niezgodności atrybutów z dopuszczalnymi wartościami w zał. nr 4 do Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 grudnia 2001 r., brak dokumentowania terminu realizacji zamówień na informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków, brak realizacji postanowień § 80 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Ustosunkowano się do zaleceń pokontrolnych.
 
 
 

2. Kontrola problemowa Wojewody Opolskiego

Kontrola w dniu 23 marca 2010 r.
 
Zakres kontroli:
Realizacja obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP i w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej, od listopada 2009 r. do dnia kontroli.
 
Ustalenia:
Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień w prowadzonej dokumentacji, a pomieszczenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zostały odpowiednio przygotowane.
 

3. Kontrola problemowa Wojewody Opolskiego

Kontrola w dniu 14.04.2010 r. 
 
Zakres kontroli:
Sprawdzenie wykonani zaleceń z wcześniejszej kontroli z zakresu obrony cywilnej.
 
Ustalenia:
Kontrolujący pozytywnie ocenili działalnosć Starosty - Szefa OC Powiatu w zakresie objętym kontrolą.
 
 

4. Kontrola problemowa Archiwum Państwowego w Opolu

Kontrola w dniu 02.09.2010 r. 

 

Zakres kontroli:
 Kontrola Archiwum Zakładowego - stanu uporządkowania dokumentacji

 

Ustalenia:
 Kontrolujący wydał zalecenia pokontrolne dotyczące uzupełnienia odpowiednich oznaczeń  oraz regularnego przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego.

O sposobie wykonania zaleceń   Archiwum Państwowe w Opolu zostało powiadomione.

 

            5. Kontrola   Najwyższej Izby Kontroli  Delegatury w Opolu 

 Kontrola w okresie od 10 do 30 września 2010 r.

 

Zakres kontroli :
 Funkcjonowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w latach 2008 – 2010 w zakresie  ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

 

Ustalenia:
 Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w Opolu pozytywnie oceniła działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w zakresie spraw objętych kontrolą.

 

             6. Kontrola Urządu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w zakresie sprawdzenia trwałości projektu „Stypendia dla studentów z obszarów wiejskich i  margilizowanych  powiatu opolskiego”.

 Kontrola w dniu 29 grudnia2010 r.

 

Zakres Kontroli:
 - sprawdzenie archiwizacji dokumentów zgodnie
- sprawdzenie sprzętu zakupionego ze środków projektu

 

Ustalenia:
 Kontrolujący  nie stwierdzili nieprawidłowości w realizacji projektów.

 

 

Wersja XML