Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Zewnętrzne z 2009 roku

 

1. Kontrola problemowa Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu.

 
Kontrola w okresie od 20.01.2009 r. do 11.02.2009 r.
 
Zakres kontroli:
Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w latach 2005-2008 na realizację zadań administracji rządowej w zakresie prowadzenia poboru.
 
Ustalenia:
Dotacje celowe udzielone z budżetu państwa w latach 2005-2008 na realizację przedmiotowych zadań wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
 

2. Kontrola powiązań budżetu Powiatu Opolskiego z budżetem państwa, państwowymi funduszami celowymi oraz państwowymi osobami prawnymi w 2008 r. - Delegatura Najwyższej izby Kontroli w Opolu.

Kontrola w okresie od 4.02.2009 r. do 31.03.2009 r.

Zakres kontroli:

Powiązania budżetu Powiatu Opolskiego z budżetem państwa, państwowymi funduszami celowymi oraz państwowymi osobami prawnymi w 2008 r.

Ustalenia:

Oceniono pozytywnie działalność Starostwa w zakresie spraw objętych kontrolą.

3. Kontrola na zakończenie realizacji projektu "Modernizacja drogi pow. nr 1708 relacji Chróścice - do drogi woj. nr 454 Opole - Namysłów, III etap", realizowanego w ramach Priorytetu III ZPORR 2004-2006. - Opolski Urząd Wojewódzki - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Kontrola w dniu 13.03.2009 r.

Zakres kontroli:

Ustalenia:

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie o dofinansowanie projektu.

4.  Kontrola problemowa przygotowania i przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu opolskiego w 2009 r. - Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Kontrola w dniu 11.05.2009 r.

Zakres kontroli:

Przygotowanie i i przebieg kwalifikacji wojskowych na terenie powiatu w 2009 r.

Ustalenia:

Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. została przygotowana dobrze. Pomieszczenia powiatowej komisji lekarskiej odpowiadają wymogom. Praca komisji lekarskiej i pisarzy jest dobrze zorganizowana. Dokumentacja przeprowadzona właściwie, bez zastrzeżeń. Wyposażenie w sprzęt informatyczny i medyczny pełne.


5. Kontrola problemowa na temat stanu przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na obszarze działania Szefa OC Powiatu Opolskiego - Opolski urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Kontrola w dniach 12-13 maja 2009 r.

Zakres kontroli:

Ocena stanu przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na obszarze działania Szefa OC Powiatu Opolskiego.

Ustalenia:

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność Starosty - Szefa OC w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli. Dokumentacja organizacyjno - planistyczna została opracowana w oparciu o obowiązujące unormowania prawne.

6.  Kontrola problemowa na temat organizacji przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Powiatu Opolskiego.

Kontrola w dniach 6-7 października 2009 r.

Zakres kontroli:

Organizacja przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Powiatu Opolskiego.

Ustalenia:

Skargi załatwiane są pawidłowo pod względem merytorycznym. Osoba kontrolująca zwróciła uwagę na kwestie natury formalno-prawnej, polegające na nie przestrzeganiu Działu VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.)

 7. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2008 r. i wybranych zagadnień gospodarki finansowej za rok 2009 przeprowadzonej przez Regionalna Izbę Obrachunkową.

Kontrola w dniach 09 listopada 2009 r. do 23 grudnia 2009 r.

Zakres kontroli:

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Powiatu za 2008 r. oraz wybranych zagadnień za 2009 r.

Ustalenia:

W wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 marca 2009 r. przedstawiono nieprawidłowości w zakresie rachunkowości, wykazaniu w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu Rb-28 S za 2008 r. nieprawidłowych danych w zakresie należności i zobowiązań, w zakresie dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego. Starostwo Powiatowe w dniu 24 marca 2010 r. ustosunkowano się do zaleceń pokontrolnych tj. bezwzględnego przestrzegania przepisów o rachunkowości, dokonano korekty sprawozdania, wzmocniono nadzór w zakresie prawidłowości przekazywania i rozliczania dotacji.
Wersja XML