Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Zewnętrzne z 2008 roku

  Kontrole zewnętrzne w 2008r.

 

 

 

1.     Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu.

 

Kontrola w dniu 21 stycznia 2008 r.

 

Zakres kontroli:

Wydawanie licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz wydawanie zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne w okresie od 01.01.2007 r .– 31.07.2007r.

 

Ustalenia:

Organ kontrolowany prowadzi dokładnie i rzetelnie proces wydawania licencji oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. Dokumentacja kompletowana jest w sposób prawidłowy zgodny z ustawą o transporcie  drogowym.

 

2.     Kontrola Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu  w dniach 25,26,28 luty 2008r.

 

Zakres kontroli:

Kontrola prawidłowości złożonej deklaracji VAT-7 oraz zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług.

 

Ustalenia:

W ramach ustaleń z kontroli stwierdzono, że w badanym okresie rozliczeniowym ewidencję prowadzono rzetelnie i niewadliwie.

 

3.   Kontrola problemowa Urzędu Marszałkowskiego 

      Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji

      i Programów Operacyjnych.

Kontrola w dniach: 17.04.2008 r. do 22.04.2008 r.

Temat kontroli: Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu "Wspieranie procesu edukacjnego młodzieży z obszarów wiejskich szkół kończących się maturą w roku szkolnym 2006/2007 nr Z/2.16/II/2.2/12/06

PDFZalecenia pokontrolne do projektu - Wspieranie procesu edukacyjnego młodzieżyz obszarów wiejskich szkół kończących się maturą w roku szkolnym 2006/2007 nr Z/2.16/II/2.2/12/06
PDFodpowiedz do zaleceń pokontrolnych do projektu pn. Wspieranie procesu edukacyjnego młodzieżyz obszarów wiejskich szkół kończących się maturą w roku szkolnym 2006/2007 nr Z/2.16/II/2.2/12/06

               4. Kontrola problemowa Urzędu Marszałkowskiego
                   Województwa Opolskiego, Departament Geodezji, 
                   Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Kontrola w dniach: 01.08.2008 do 31.08.2008 r.

Temat kontroli:

1. Sprawdzenie celowości wydatkowania dotacji zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Miasta Opola w 2007 r.

2. Sprawdzenie racjonalnego wydatkowania przyznania dotacji.

3. Sprawdzenie dokumentacji finansowej i technicznej związanej z wydatkowaniem przyznanej dotacji.

Ustalenia:
Przyznana dotacja zostałą wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem, we właściwym terminie oraz w sposób racjonalny. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przedmiotu kontroli.

                 5. Kontrola doraźna Głównego Inspektora
                     Nadzoru Budowlanego z Warszawy

Kontrola w dniach: 15.09.2008 r. do 26.09.2008 r.

Temat Kontroli:

Sprawy administracji architektoniczno - budowlane w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu.

Ustalenia:

Ocena działania Starosty Opolskiego w większosci badanych spraw została już dokonana przez GINB w ramach kontroli instancyjnej stąd dokonanie ponownej oceny spraw przez zespół kontrolny jest niecelowy. W poddanym ocenie zakresie zespół kontrolny stwierdził, że w stosunku do jednego rozstrzygnięcia zachodzi potrzeba uruchomienia śrdoka prawnego w trybie nadzoru.

6. Kontrola Archiwym Państwowego w Opolu

Kontrola w dniach: 01.12.2008 r. do 02.12.2008 r.

Temat Kontroli:

Kontrola archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu

Ustalenia:

Stwierdzono uchybienia w zakresie kwalifikacji i uporządkowania akt oraz zaległości w przekazywaniu materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego. Wydano zalecenia pokontrolne.

Wersja XML