Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja


Opole, 2015-06-10

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Zamkowa 8 zwołuję VIII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok, w tym:

 

a)      zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 171/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014.,

b)      zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego,

c)      dyskusja nad ww. sprawozdaniami,

d)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 rok.

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2014 rok, w tym:

 

a)      zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2014 rok – Uchwała Nr 4/15 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 maja 2015 r.,

b)      zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 233/2015 z dnia  27 maja 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

c)      dyskusja,

d)      podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 rok.

 

8.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.;

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

 

c)      przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  w 2015 r., 

 

d)      wyłączenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Tułowicach,

e)      likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Tułowicach,

f)       wyłączenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie,

g)      likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Niemodlinie,

h)      wyłączenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Ozimku,

i)        likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Ozimku,

j)        wyłączenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół w Chróścinie,

k)      likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Technikum dla Dorosłych w Chróścinie,

 

l)        ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu,

 

m)    udzielenia rzeczowej pomocy humanitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie,

n)      załatwienia skargi z dnia 7 marca 2015 r. na działalność Starosty Opolskiego.

 9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

  Powiatu Opolskiego

 

                                                                                                   Stefan Warzecha

 

 

 Terminy posiedzeń komisji:

Budżetu – 15 czerwca 2015 r. o godz. 15.15.

Polityki Gospodarczej – 18 czerwca 2015 r. o godz. 9.30.

 

PDFProjekt Uchwały Nr VIII-46-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-47-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-50-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-51-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-52-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Tułowicach.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-53-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Uzupełniającego LO i Publicznego Uzupełniającego LO dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-54-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie likwidacji Publicznego Uzupełniającego LO i Publicznego Uzupełniającego LO dla Dorosłych w Niemodlinie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-55-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego z Zepsołu Szkół w Ozimku.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-56-15 Rady Powiatu Opolskeigo z dnia 18.06.2015 r. w sprawie likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Ozimku.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-57-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Uzupełniającego LO i Publicznego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-58-15 Rady Powiatu Opolskeigo z dnia 18.06.2015 r. w sprawie likwidacji Publicznego Uzupełniającego LO i Publicznego Technikum dla Dorosłych w Chróścinie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-59-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-60-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie udzielenia rzeczowej pomocy humanitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-61-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 7 marca 2015 r. na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-48-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VIII-49-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 6.2015.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 6.2015.pdf
Wersja XML