Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

                                                                                                                                                                                                      Opole, 2015-03-10

                                                                                                          ZAWIADOMIENIE

 Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję VI Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.      Przedstawienie porządku obrad.

 4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6.      Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2014 roku.

 7.      Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (teren powiatu opolskiego).

 8.      Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2014 rok.

 9.      Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego grodzkiego i ziemskiego w roku 2014.

 10.  Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 a)      rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego,

 b)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

 c)  określenia na 2015 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

 d)  powierzenia Gminie Łubniany prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XV Dożynek Powiatowych,

 e)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

 f)     wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej odpłatną służebnością przesyłu,

 g)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.,

 h)     zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 11.  Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 12.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

                                                                                                            

                                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                                   Powiatu Opolskiego

                                                                                                                     Stefan Warzecha

Terminy posiedzenia Komisji:

- Budżetu - 16 marca 2015 r. godz. 15.15

- Polityki Gospodarczej - 16 marca 2015 r. godz. 15.30

- Polityki Społecznej - 19 marca 2015 r. godz. 11.15

- Rewizyjna - 19 marca 2015 r. godz. 11.45.

 

 

 

 

Wersja XML