Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

 

                                                                                                                                   Opole, 2014.12.17
                       
 
                                                                            ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu  grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29  zwołuję III sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
1)      wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej;
2)      delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego;
3)      zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego;
4)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.;
5)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
6)      ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
7)      uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015:
a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b)      przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c)      przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,
d)      przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
e)      dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji,
f)       głosowanie każdego wniosku osobno,
g)      głosowanie całej uchwały budżetowej.
 
8)      uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
                       
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
 
PDFProjekt uchwały Nr III-13-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-14-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczenstwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-15-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-16-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-17-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-17-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy fiansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-17-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy fiansowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-18-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-19-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały Nr III-19-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015.pdf
PDFZałączniki nr 2,5,6 do uchwały nr III-19-14 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr III-19-14 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015.pdf
PDFZałączniki nr 4,7,8 do uchwały nr III-19-14 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok.pdf
PDFCzęść opisowa do projektu budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-20-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-20-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-20-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
Wersja XML