Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 2014.03.11

                       
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29  zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.   Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.     Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5.     Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6.     Omówienie zasad wypełniania oświadczeń majątkowych.
 
7.   Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2013 roku.
 
8.    Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opolskiego w roku 2013.
 
9.    Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)  przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego” po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
b)    udzielenia rzeczowej pomocy humanitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie,
c) powierzenia Gminie Popielów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego w miejscowości Stare Siołkowice,
d)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.,
e)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
f)       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
g)  określenia na 2014 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego’
h) przyjęcia do realizacji projektu "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
10. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
11. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
 
 

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-255-14 RPO z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu drogowego zbiorowego dla Powiatu Opolskiego po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXV-255-14 RPO z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-256-14 RPO z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie udzielenia rzeczowej pomocy huminitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-257-14 RPO z dnia 20.03 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów organizacji Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego w miejscowości Strare Siołkowice.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-258-14 RPO z dnia 20 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-259-14 RPO z dnia 20 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-259-14 RPO z dnia 20 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w spraowe wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV-259-14 RPO z dnia 20 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-260-14 RPO z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-261-14 RPO z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia na 2014 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-262-14 RPO z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administarcji publicznej.pdf
Wersja XML