Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

                                                                                              Opole, 2012.12.09
                              
                                                                       ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Tułowicach zwołuję XXXIII sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
1)      wykonania zadań z zakresu administracji rządowej;
2)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.;
3)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
4)      ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,
5)      uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014:
a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b)      przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c)      przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,
d)      przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
e)      dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji,
f)       głosowanie każdego wniosku osobno,
g)      głosowanie całej uchwały budżetowej.
 
6)      uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
7)      delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego;
8)      zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego;
9)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 – 2016;
10)   przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiedza – paszportem w przyszłość – edycja II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
11)   przyjęcia do realizacji projektu pn. Omnibus Powiatu Opolskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
12)   zmiany Uchwały nr XXV/175/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. określającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego;
13)   zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu    postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania;
14)   przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
                       
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-237-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wykonania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFProjekt uchwały nr XXXIII-238-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr XXXIII-239-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII-239-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniajacej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2013.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII-239-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-240-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014.pdf
XLSZałącznik nr 1 do projektu uchwały nr XXXIII-241-13 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok.xls
XLSZałączniki nr 2,5,6 do projektu uchwały nr XXXIII-241-13 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok.xls
PDFZałącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014.pdf
PDFZałączniki nr 4,7,8 do projektu uchwały nr XXXIII-241-13 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok.pdf
PDFUzasadnienie do Budżetu Powiatu Opolskiego na 2014.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-242-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII-242-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII-242-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-243-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-244-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powaitu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-245-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi........ na lata 2014-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-246-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiedza - paszportem w przyszłość - edycja II współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-247-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Omnibus Powiatu opolskiego współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-248-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV-175-13 RPO z dnia 22 marca 2013 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-249-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-250-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf
Wersja XML