Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 2013.11.20

 

 ZAWIADOMIENIE

 

 Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.      Przedstawienie porządku obrad.

 4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 a)      określenia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”,

b)      wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016,

c)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

d)     wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości gruntowej,

e)      wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.,

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

    Stefan Warzecha

 

 

PDFProjekt Uchwaly Nr XXXII-230-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie okreslenia Trybu i szczegolowych kryteriow oceny wnioskow o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDFProjekt Uchwaly Nr XXXII-231-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wieloletniego progr. wspol. z org. pozarzad. oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialal. poz. publ. i o wolontariacie na lata 2014-2016.pdf
PDFProjekt Uchwaly Nr XXXII-232-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej.pdf
PDFProjekt Uchwaly Nr XXXII-233-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na obciazenie sluzebnoscia nieruchomosci gruntowej.pdf
PDFProjekt Uchwaly Nr XXXII-234-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.pdf
PDFProjekt Uchwaly Nr XXXII-235-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29.11.2013 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFProjekt Uchwaly Nr XXXII-236-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29.11.2013 r. zmieniajacej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr XXXII-223-13 z dnia 29.11.2013.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XXXII- 236 -Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XXXII- 236 -wykaz przedsięwzięć do WPF 2013.pdf
Wersja XML