Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

                                                                       Opole, 2013.07.19
 
ZAWIADOMIENIE
                       
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29  zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.   Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.,
b)      udzielenia pomocy finansowej Gminie Ozimek na utworzenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie kompleksu sportowego wspólnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ozimku oraz Zespołu Szkół w Ozimku,
c)      przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
d)      stanowiska wobec finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020,
e)      rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego,
f)       rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego,
g)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
h)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
                       
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
Wersja XML