Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

Opole, 2013-06-14

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXVIII Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok, w tym:

 

a)      zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 179/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 r.,

b)      zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego,

c)      dyskusja nad ww. sprawozdaniami,

d)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok.

 

 1. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2012 rok, w tym:

 

a)      zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2012 rok – Uchwała Nr 12/13 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20  maja 2013 r.,

b)      zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 232/2013 z dnia 22 maja 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

c)      dyskusja,

d)      podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok.

 

 1. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.,

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

c)      wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,

d)      przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

e)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2013,

f)       przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego,

g)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

h)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 9.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 1. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-201-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.06.2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-202-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-203-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-204-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-206-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.06.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2013.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-207-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-208-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-209-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjasniającego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-205-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przyjęcia ?Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, radą działalności pożytku publicznego.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XXVIII-203-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-200-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok.pdf
Wersja XML