Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

                                                                                                                         Opole, 2012.12.7
                       
 
                                                                            ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie zwołuję XXIII sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.   Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
1)      zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
2)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.,
3)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
4)      ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,
5)      uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2013:
a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b)      przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c)      przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,
d)      przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
e)      dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji,
f)       głosowanie każdego wniosku osobno,
g)      głosowanie całej uchwały budżetowej.
 6). uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 7).powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i     promocji powiatu dotyczącego organizacji XIII Dożynek Powiatowych,
 8). zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,
 9). powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
 10). przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
                                              
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
 
 
 
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII-159-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII-160-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII-161-12 z dnia 20.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XXIII_161_12 z dnia 20.12.2012.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XXIII_161_12 z dnia 20.12.2012.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII-162-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.pdf
ZIPProjekt Uchwały Nr XXIII-163-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2013 wraz z załącznikami.zip
ZIPProjekt Uchwały Nr XXIII-164-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.zip
PDFProjekt Uchwały Nr XIII-165-12 RPO z 20.12.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dot. organizacji XIII Dożynek Powiatowych.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII-166-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII-167-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII-168-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
Wersja XML