Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

             Opole, 2012.11.20

 

 ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXII Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

 7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

c) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,

d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2013 r.,

e) wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,

f) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski (w tym: Wystąpienie reprezentanta Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju „Zielona Ziemia” dot. zespołu parkowo-zabytkowego Pomologia wraz z przyległymi gruntami oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomologii w Prószkowie) lub oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

    Stefan Warzecha

 

 

 

Wersja XML