Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV Kadencja

 

                        Opole, 8 czerwca 2012 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XIX sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
                                              
1.    Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok, w tym:
a)      zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 195/2012 z dnia 18 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 r.,
b)      zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego,
c)      dyskusja nad ww. sprawozdaniami,
d)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok.
 
 1. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2011 rok, w tym:
a)      zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2011 rok – Uchwała Nr 9/12 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 maja 2012 r.,
b)      zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 283/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu,
c)      dyskusja,
d)      podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok.
 
 1. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.,
b)      stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej 92011/0294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę inwestycji priorytetowych w ramach TEN-T,
c)      rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego.
 
9.    Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 1. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
Wersja XML