Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 2012.03.21

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XVI. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6.      Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ziemskiego Opolskiego za 2011 rok.

 

7.      Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego Ziemskiego i Grodzkiego w roku 2011.

 

8.      Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2011 roku.

 

9.      Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (teren powiatu opolskiego).

 

10.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnej w Opolu za 2011 rok.

 

11.  Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 roku,

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 roku,

c)      przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014,

d)      załatwienia skargi na bezczynność kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,

e)      załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego,

f)       przekazania według właściwości skargi Pani Grażyny Orzeł,

g)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

h)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

12.  Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

13.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

    Stefan Warzecha

Wersja XML