Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

Opole, 21 marca 2011 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2011 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję V sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego.
 5. Złożenie ślubowania przez nowego radnego Powiatu Opolskiego. 
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu opolskiego ziemskiego i grodzkiego w roku 2010.
 9. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2010 roku.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 2010.
 11. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Opolskiego.
 12. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego oraz członka Zarządu Powiatu Opolskiego.
 13. Przeprowadzenie głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.
 14. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.
 15. Przeprowadzenie głosowania na członka Zarządu Powiatu Opolskiego.
 16. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór członka Zarządu Powiatu Opolskiego.
 17. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.,
b)      ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego,
c)      przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Opolskiego na lata 2010 – 2015,
d)      wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
e)      powierzenia Gminie Turawa prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XI Dożynek Powiatowych,
f)       utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A4,
g)      powierzenia Zarządowi Powiatu Opolskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Opolskiego,
h)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
i)        zmieniająca uchwałę Nr XV/127/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.
 
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
PDFProjekt uchwały nr V-33-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego .pdf
PDFProjekt uchwały nr V-34-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Opolskiego .pdf
PDFProjekt uchwały nr V-35-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wyboru Wiiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego .pdf
PDFProjekt uchwały nr V-36-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego .pdf
PDFProjekt uchwały Nr V-37-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr V-38-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego .pdf
PDFProjekt uchwały Nr V-39-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Opolskiego na lata 2010-2015.pdf
PDFzałącznik do uchwały Nr V-39-11 RPO.pdf
PDFProjekt uchwały Nr V-40-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr V-41-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Turawa prowadzenia zadania publicznegoz zakresu kultury i promocji powiatu.pdf
PDFProjekt uchwały Nr V-42-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A-4.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały nr V-42-11 RPO .pdf
PDFProjekt uchwały Nr V-43-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w spawie powierzenia ZPO uprawnień do określania wysokości cen i opłat za usługi komunalne.pdf
PDFProjekt uchwały Nr V-44-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr V-45-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. zmieniającej uchwałę nr XV-127-2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powaitowego w Opolu.pdf
Wersja XML