Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 10 lutego 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 
Zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję IV. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1.    Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.      Przedstawienie porządku obrad.

 4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu,

b)      stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

c)      zmiany uchwały w sprawie zatrudnienia członka zarządu,

d)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r,

e)      zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,

f)        zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011,

g)      zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu,

h)      zmieniająca uchwałę Nr XV/127/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.

7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.


Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

PDFProjekt Uchwały Nr IV-24-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr IV-25-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr IV-26-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatrudnienia członka zarządu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr IV-27-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr IV-28-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr IV-29-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr IV-30-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr IV-31-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XV-127-2000 r.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr IV-31-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr IV-30-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr IV-32-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r. w spraiwe określenia na 2011 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf
Wersja XML