Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 17 grudnia 2010 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję III. sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 2. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
1)      rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011,
2)      zmiany uchwały Nr XXIV/165/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta,
3)      zmiany uchwały Nr XXVI/176/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości,
4)      przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie
5)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.,
6)      ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010,
7)      udzielenia z budżetu powiatu dotacji Komendzie Miejskiej Policji w Opolu,
8)      uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok,
a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b)      przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c)      przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,
d)      przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
e)      dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji,
f)       głosowanie każdego wniosku osobno,
g)      głosowanie całej uchwały budżetowej.
      9).uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
    10).zatrudnienia członka zarządu.
 
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
 
 
 
PDFProjekt uchwały nr III-15-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.pdf
PDFProjekt uchwały nr III-16-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-165-09 RPO z 3.09.09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta .pdf
PDFProjekt uchwały nr III-17-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI-176-09 RPO z 5.11.2009 r. w sprawie przystapienia do projektu pn. Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości.pdf
PDFProjekt uchwały nr III-18-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf
PDFProjekt uchwały nr III-19-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwałenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr III-20-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.pdf
PDFProjekt uchwały nr III-21-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie udzielenia z budżetu powiatu dotacji Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf
PDFProjekt uchwały nr III-22-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok.pdf
ZIPZałączniki do projektu uchwały nr III-22-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok.zip
PDFAutopoprawka do projektu uchwały RPO z dnia 29.12.2010 r. w sorawie uchwalenia budżetu Powiatu Oposlkeigo na 2011 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr III-23-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
ZIPZałączniki do projektu uchwały nr III-23-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.zip
PDFProjekt uchwały nr III-24-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zatrudnienia członka zarządu.pdf
Wersja XML