Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja

 

ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 15 października 2010 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXXIV. sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.   Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.,
b)      określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
c)      określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
d)      określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,
e)      zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową realizację projektu pn. „Opolska szkoła, szkołą ku przyszłości”,
f)       przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywna młodzież z Powiatu Opolskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
g)      przyjęcia do realizacji projektu pn. Przyszłość należy do specjalistów – edycja II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
h)      zmiany Uchwały nr XXX/201/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2010 r. określającej na 2010 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.
 
7.. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
 
 
 
Wersja XML